zalo
Bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ [chọn lọc + đáp án chi tiết]
Học tiếng anh

Bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ [chọn lọc + đáp án chi tiết]

Đào Vân
Đào Vân

17/03/20233 phút đọc

Mục lục bài viết

Những bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ Monkey tổng hợp dưới đây giúp bạn ôn tập và ghi nhớ kiến thức về mệnh đề quan hệ dễ dàng. Cùng thực hành làm bộ đề và so sánh kết quả bên dưới bạn nhé!

Monkey Math
Monkey Junior
Tiếng Anh cho mọi trẻ em
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Khởi đầu tốt nhất cho con bắt đầu học tiếng Anh. Con học càng sớm càng có lợi thế.
 • Tích lũy 1000+ từ vựng mỗi năm và 6000 mẫu câu tiếng Anh trước 10 tuổi.
 • Linh hoạt sử dụng trên nhiều thiết bị.
Monkey Math
Monkey Stories
Giỏi tiếng anh trước tuổi lên 10
Giá chỉ từ
699.000 VNĐ
1199.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh ngay trước 10 tuổi với hơn 1000 đầu truyện, hơn 100 bài học, 300+ sách nói. Nội dung thêm mới mỗi tuần.
 • Hơn 1.000 đầu truyện, hơn 300 bài học, gần 300 sách nói - thêm mới mỗi tuần.
 • Phát âm chuẩn ngay từ đầu nhờ Monkey Phonics - giúp đánh vần tiếng Anh dễ như tiếng Việt.
Monkey Math
Monkey Math
Học toán
Giá chỉ từ
499.000 VNĐ
832.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Tự tin nắm vững môn toán theo Chương trình GDPT mới.
 • Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh bên cạnh Toán.
 • Tạo nhiều hồ sơ để cùng học trên 1 tài khoản duy nhất, đồng bộ tiến độ học trên tất cả các thiết bị.
Monkey Math
VMonkey
Học tiếng việt
Giá chỉ từ
399.000 VNĐ
665.000 VNĐ
discount
Save
40%
Xem đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật
 • Đánh vần chuẩn nhờ học phần Học Vần - cập nhật theo chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Đọc - hiểu, chính tả tiếng Việt dễ dàng và nhẹ nhàng hơn ngay tại nhà.
 • Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc (EQ) nhờ hơn 450 câu chuyện thuộc 11 chủ đề, nhiều thể loại truyện.

Ôn tập lý thuyết về mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ (Relative clause) là một trong những chủ đề quan trọng mà người học tiếng Anh cần nắm vững. Theo Wikipedia, mệnh đề quan hệ là một mệnh đề phụ có nhiệm vụ bổ nghĩa cho danh từ hoặc cụm danh từ đứng phía trước nó.

Ôn tập mệnh đề quan hệ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Mệnh đề quan hệ được nối với mệnh đề chính bằng các đại từ quan hệ (who, whose, which, that hoặc trạng từ quan hệ (where, when, why).

Ví dụ: The man who lives next door works in a bank. (Người đàn ông sống bên cạnh làm việc tại một ngân hàng).

Trong ví dụ trên, mệnh đề quan hệ trong câu là “who lives next door”. Mệnh đề quan hệ này có chức năng bổ nghĩa cho “The man” đứng trước đó. Đại từ quan hệ được sử dụng trong câu là “who”.

Trong tiếng Anh, mệnh đề quan hệ được chia thành 2 loại, mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định, mỗi loại có những đặc điểm riêng.

Tổng hợp kiến thức trọng tâm bao gồm cấu trúc mệnh đề quan hệ, cách sử dụng và ví dụ minh họa có trong bảng dưới đây.

Đại từ quan hệ

 

Cấu trúc câu

Cách sử dụng/ chức năng

Ví dụ

Which

N (vật) + which + V + O

…N (vật) + which + S + V

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, bổ sung ý nghĩa cho cả câu đứng trước.

The shirt which is black is mine.

Who

N (người) + who + V + O

Đại diện cho người, làm chủ ngữ trong câu.

He's the man who cuts my hair.

Whom

N (người) + whom + S + V

Đại diện cho tân ngữ chỉ người.

The girl whom I met in the museum sent us a gift.

Whose

N (người, vật) + whose + N + V

Thay thế cho tính từ sở hữu, đi cùng với một danh từ. Chỉ sở hữu cho người hoặc vật.

She's a musician whose albums have sold millions. 

That

 

Đại diện cho chủ ngữ chỉ cả người và vật, có thể thay thế cho which, who trong mệnh đề quan hệ xác định.

She's the woman that I met at the stadium.

Trạng từ quan hệ

Why

Theo sau “the reason”

Thay thế cho các cụm từ chỉ nguyên nhân/ lý do

Tell me the reason why you left.

Where

N (địa điểm) + where + S + V

Thay thế cho trạng từ, cụm giới từ chỉ nơi chốn.

That's the stadium where Barca play.

When

N (thời gian) + when + S + V

(When = at/ on/ in which)

Thay thế cho các trạng từ, cụm giới từ chỉ thời gian.

Spring is the season when I'm happiest

>>> Tìm hiểu ĐẦY ĐỦ lý thuyết về mệnh đề quan hệ trong bài viết này.

200+ bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ để bạn thực hành

Bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ là một trong những dạng bài mà bạn học hay gặp nhất. Đừng bỏ qua kho bài tập trắc nghiệm chọn lọc về mệnh đề quan hệ Monkey tổng hợp dưới đây nhé!

Bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ. (Ảnh: Canva.com)

Bài tập 1: Chọn đại từ quan hệ đúng để hoàn thành câu

1/ He worked for a man ___ used to be an athlete

A. Which

B. Who

C. Whose

D. When

2/ They called a lawyer ___ lived nearby 

A. When

B. What

C. Who

D. Why

3/ I sent an email to my brother ___ lives in Australia

A. Who

B. When

C. Why

D. Whose

4/ The customer liked the waitress ___ was very friendly

A. which

B. Who

C. When

D. Where

5/ We broke the computer ___ belonged to my father

A. That

B. Whose

C. Who

D. Why

6/  I dropped a glass ___ was new

A. Why

B. That

C. Whose

D. Who

7/ She loves books ___ have happy endings

A. When

B. Where

C. Why

D. That

8/ They live in a city ___ is in the north of England

A. Why

B. Who

C. That

D. Whose

9/ The man ___ is wearing a blue jumper is in the garden

A: Who

B. When

C. Which

D. Where

10/ The girl ___ is from India works in a bank

A: Where

B. When

C. Who

D. Which

11/ My sister ___ lives in Australia has three children

A. Who

B. Where

C. Whose

D. Which

12/ The waiter ___ was wearing a blue shirt was rude

A. Why

B. Where

C. Who

D. Whose

13/ The money ___ belongs to John is in the kitchen

A. Where

B. That

C. When

D. Whose

14/ The table ___ was my grandmother's got broken

A. When

B. That

C. Who

D. Whose

15/ The television ___ was bought 20 years ago was stolen

A. That

B. Where

C. When

D. Why

16/ The fruit ___ isn't fresh is on the table.

A. Where

B. That

C. Whose

D. Who

17/ Mr. Dean, ___ had recently been fired, had a long list of misconducts.

A. Who

B. That

C. Which

D. Where

19/ The victims, most of ___ were adults, are being identified by the US authorities.

A. Which

B. Whom

C. Who

D. Whose

20/ I like the scene ___ Dorothy meets Scarecrow.

A: Which

B. Whose

C. Who

D. Where

21/ I wasn't honest with Kenneth, ___  made him furious.

A: Which

B. That

C. Where

D. When

22/ The chancellor, ___ sons were arrested in the corruption operation, resigned yesterday.

A: Both of whose

B: Both whose

C. Both of who

23/ The police searched the vehicle ___ the gun was found.

A. Which

B. Where

C. That

D. Who

24/ The driver, ___ contract finishes at the end of the season, doesn't want to talk about his future.

A. Who

B. Whose

C. Whom

D. Which

25/ Between 2000 and 2005 she wrote three novels, ___ were published.

A. None which

B. None of which

C. Either of which

D. That

26/ I'll never forget the day ___ we met.

A. When

B: Which

C. Where

D. Who

27/ Is that the lady ___ husband tried to rob the bank?

A. Which

B. Whose

C. Who

D. When

28/ We need to find an empty building ___ we can hide for a couple of days.

A. Where

B. Whose

C. Who

D. When

29/ Social media networks are an excellent tool ___ you can use to promote your business.

A. When

B. Which

C. Who

D. Why

30/ In the military, D-Day is the day on ___ a combat attack or operation is to be initiated.

A. Why

B. Who

C. Which

D. Whose

31/ I have two brothers, both of ___  are younger than me.

A. Whom

B. Which

C. Whose

D. Why

32/ This is the house ___ I grew up in.

A. Where

B. When

C. Whose

D. Which

33/ At home we have more than 20 gadgets, none of ___ I can use.

A. Where

B. Which

C. When

D. Whose

34/ Do you remember the girl ___ brother sat next to you in 3rd grade?

A: Whose

B. Who

C. Which

D. When

35/ He denounced the injustice at the conference, ___ everybody applauded.

A. That

B. Whom

C. Which

D. Why

36/ That’s the mug ___ I bought in Paris.

A: Why

B. Which

C. Whose

D. Whom

37/ I call my brother ___ lives in Hanoi

A. Which

B. Where

C. Who

D. Whose

38/ Do you like the song ___ i wrote

A. Which/ That

B. Where

C. Why

D. Whose

39/ I’ll wear the trousers ___ I bought in Paris

A. Which/ that

B. Where

C. Why

D. Whose

40/ This is the story of the man ___ ideas saved lót of lives

A. Who

B. Whose

C. Which

D. Where

41/ he didn’t explain the reason ___ he did that

A. Why

B. Where

C. Whose

D. Who

42/ My mother didn’t explain the reason for ___ she did that

A. When

B. Which

C. When

D. Why

43/ I broke the plate ___ was a wedding present

A. That

B. When

C. Why

D. Where

44/ The shopping centre is a place ___ you can buy a lot of things

A. Why

B. Where

C. Who

D. Which

45/ I know a great little restaurant ___ we can get lunch

A. When

B. Who

C. Where

D. Which

46/ My knows a man ___ brother works for the president

A. Who

B. Whose

C. Whom

D. Where

47/ Student ___ study hard get good grades

A. When

B. Whom

C. Who

D. Which

48/ Food ___ is imported from other countries is expensive.

A. That

B. Where

C. Why

D. When

49/ The bad weather is the reason ___ I was late for class yesterday

A: Whom

B. When

C. Why

D. Which

50/ The cookies ___ you baked are really delicious

A. Why

B. Which

C. When

D. Whose

Bài tập 2: Chọn câu viết lại đúng (có thể rút gọn mệnh đề quan hệ)

1/ She bought the computer (her brother had recommended the computer

A. She bought the computer her brother had recommended

B. She bought the computer when her brother had recommended

2/ He lost the money (I had given him the money)

A. He lost the money why I had given him the money

B. He lost the money I had given him

3/ We called the taxi company (Julie often uses the taxi company)

A: We called the taxi company Julie often uses

B. We called the taxi company Who Julie often uses

4/ John met a girl (I used to employ the girl)

A. John met a girl Where I used to employ

B. John met a girl I used to employ

5/ Lucy called the doctor (my mother knows the doctor)

A. Lucy called the doctor my mother knows

B. Lucy called the doctor why my mother knows

6/ He brought a woman (I used to often meet the woman)

A. He brought a woman which I used to often meet 

B. He brought a woman I used to often meet 

7/ We employed the lawyer (Julie recommended the lawyer)

A. We employed the lawyer Julie recommended

B. We employed the lawyer when Julie recommended

8/ The wallet belongs to John (Lucy found the wallet in the garden)

A. The wallet Lucy found in the garden belongs to John

B. The wallet Whose Lucy found in the garden belongs to John

9/ The food was delicious (David cooked the food)

A. The food David cooked was delicious

B. The food When David cooked was delicious

10/ The car was stolen (my father gave me the car)

A. The car when my father gave me was stolen

B. The car my father gave me was stolen

Bài tập 3: Hoàn thành câu với các đại từ phù hợp bên dưới

THAT – WHEN – WHERE - WHICH - WHO – WHOSE - WHY

1/ The new movie is about a boy_____________ has lost his parents in a car accident

2/ He is the young man, _____________ wife left him for someone else.

3/ The DVD recorder _____________ I bought at this store a few days ago is not working.

4/ That's the book _____________ I recommended reading in class.

5/ Is this the hotel _____________ you are staying for the tournament?

6/ My dad, _____________ travels a lot on business, is in Australia at the moment.

7/ It was midnight _____________ the first rescue team arrived at the scene of the accident.

8/ There are several reasons _____________ I am not allowed to give you any information.

9/ We stayed at the famous Rockstar hotel, _____________ also had an indoor swimming pool.

10/ Did you write back to the person _____________ offered you a job?

11/ The story is about a young woman _____________ 5-year old son suddenly disappears.

12/ The tennis court _____________ they usually play is currently not available.

13/ My sister was born at a time _____________ my dad was out of work.

14/ Where is the money _____________ I gave you yesterday?

15/ That's the man _____________ I spoke to the other day.

16/ Mr. Fields, _____________ sister is one of the leading experts in this country, talked about the dangers of the virus.

17/ He didn't tell us _____________ he made such an irresponsible decision.

18/ The present _____________ I got from my boyfriend was really fantastic.

19/ I have to buy a present for my mother, _____________ birthday is next week.

20/ The youth hostel _____________ we stayed last week was really big.

Bài 4: Chọn một trong 3 đại từ quan hệ đúng để hoàn thành câu dưới đây

1/ The dog _____________ barking you can hear is our neighbour's dog.

A. who

B. which

C. whose

2/ This is the purse _____________ I am looking for

A. what

B. that

C. whose

3/ Could you tell me the name of the boy _____________ is sitting opposite us?

A. that

B. which

C. whom

4/ My mother, _____________ worked as a nurse, is retired now.

A. that

B. who

C. which

5/ I don't know the phone number _____________ is used in case of emergencies.

A. what

B. which

C. who

6/ We booked a really comfortable hotel room, _____________ was a very good idea.

A. that

B. what

C. which

Bài 5: Hoàn thành câu với đại từ quan hệ/ trạng từ quan hệ phù hợp

1/ A castle is a place _____________ a king or queen lives

A. Where

B. Whose

C. Which

2/ An actress is a woman ___________ plays in films or theatre plays

A: Why

B. Who

C. When

3/ This is the girl ____________ mother is from Spain

A. Who

B. Whom

C. Whose

4/ This is the time of the year ____________ many people suffer from hayfever

A. When

B. Why

C. Which

5/  The flowers ____________ grow in the garden are very beautiful.

A. When

B. Which

C. Whose

6/ I cannot remember the reason______________ he did that

A. Why

B. When

C. Which

7/ Jane, ___________ mother is a physician, is very good at biology

A. That

B. Whose

C. Who

8/ She didn’t see the snake______________ was lying on the ground.

A. Which

B. Who

C. When

9/ Do you know the shop____________________ Andrew picked me up?

A. Which

B. Why

C. Where

10/ My grandfather remembers the time ____________________ there was no television.

A. When

B. Where

C. That

11/ I visited my uncle____________________ lives in a different city.

A. Who

B. Which

C. When

12/ The movie ____________________ we saw last week won three awards.

A. Who

B. When

C. Which

13/ Do you know the reason ____________________ there are no penguins at the North Pole?

A. Where

B. Why

C. Whose

14/ The people____________________ names are on the list will stay here.

A. Whose

B. Where

C. That

15/ He had a feeling ____________________ something terrible was going to happen.

A. Why

B. Who

C. That

16/ I want to borrow the book ____________________ you bought last month.

A. Whom

B. That

C. When

17/ My home is a place ____________________ I can come home and relax after work.

A. Where

B. When

C. Whom

18/ Most of the people ____________________ she met were from Sydney.

A. Whom

B. When

C. Whose

19/ Can you find the teacher ____________________ you talked to this morning?

A. Whose

B. Whom

C. When

20/ This is the picture ____________________ Minh painted

A. That

B. Whom

C. Whose

Giúp trẻ phát triển toàn diện ngôn ngữ, tư duy, trí tuệ và cảm xúc trong giai đoạn vàng với bộ ứng dụng học tập của Monkey. Vô vàn quà tặng và ưu đãi hấp dẫn tới 50% khi đăng ký khóa học ngay hôm nay.

Đáp án bài tập trắc nghiệm về mệnh đề quan hệ

Cùng so sánh đáp án các bài tập bạn đã thực hiện nhé!

Bài 1:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

26

B

2

C

27

A

3

A

28

B

4

B

29

A

5

A

30

B

6

B

31

C

7

D

32

A

8

C

33

B

9

A

34

C

10

C

35

C

11

A

36

B

12

C

37

C

13

B

38

A

14

B

39

A

15

A

40

B

16

B

41

A

17

A

42

B

18

B

43

A

19

D

44

B

20

D

45

C

21

A

46

B

22

A

47

C

23

B

48

A

24

B

49

C

25

B

50

B

Bài 2:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

A

6

B

2

B

7

A

3

A

8

A

4

B

9

A

5

A

10

B

Bài 3:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

who

11

whose

2

whose

12

where

3

which

13

when

4

that/which

14

that

5

where

15

who

6

who

16

whose

7

when

17

why

8

why

18

that

9

which

19

whose

10

who

20

where

Bài 4:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

C

4

B

2

B

5

B

3

A

6

C

Bài 5:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

A

11

A

2

B

12

C

3

C

13

B

4

A

14

A

5

B

15

C

6

A

16

B

7

B

17

A

8

A

18

A

9

C

19

B

10

A

20

A

Trên đây là tổng hợp các bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ để bạn đọc tham khảo. Theo dõi nhiều bài viết về học tiếng Anh trên website Monkey.edu.vn mỗi ngày bạn nhé!

Relative clauses excercises - Ngày truy cập: 17/03/2023

https://www.perfect-english-grammar.com/relative-clause-exercises.html

Relative clauses – defining and non-defining - Ngày truy cập: 17/03/2023

https://test-english.com/grammar-points/b2/relative-clauses/

Relative pronouns and relative clauses - Ngày truy cập: 17/03/2023

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/relative-pronouns-and-relative-clauses

Đào Vân
Đào Vân

Tôi là Đào Vân, biên tập viên có hơn 4 năm kinh nghiệm viết bài nhiều lĩnh vực như giáo dục, sức khỏe, công nghệ...

Bài viết liên quan

Trẻ em cần được trao cơ hội để có thể học tập và phát triển tốt hơn. Giúp con khai phá tiềm năng tư duy và ngôn ngữ ngay hôm nay.

Nhận tư vấn Monkey

Mua nhiều hơn, tiết kiệm lớn với Monkey Junior! Ưu đãi lên tới 50% khi mua combo 2, 3, 4 sản phẩm!

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online

promotion 1
promotion 2
promotion 3

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY!

* Áp dụng giảm thêm 5% và nhận quà tặng kèm khi thanh toán online