[TRỌN BỘ] 100+ câu bài tập thì quá khứ hoàn thành CÓ ĐÁP ÁN
Học tiếng anh

[TRỌN BỘ] 100+ câu bài tập thì quá khứ hoàn thành CÓ ĐÁP ÁN

Phương Đặng
Phương Đặng

24/11/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Tổng hợp 100+ câu bài tập thì quá khứ hoàn thành đầy đủ dạng bài theo các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn học ôn tập kiến thức hiệu quả. Cùng thực hành và đối chiếu kết quả ở phần cuối bài để kiểm tra trình độ của mình nhé!

Tóm tắt ngữ pháp thì quá khứ hoàn thành

Định nghĩa: Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) được sử dụng để diễn tả 1 hành động, sự việc xảy ra trước 1 hành động, sự việc khác. Hành động sau được chia ở thì quá khứ đơn.

Công thức: 

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + had + VpII 

I had done my homework before I watched TV. (Tôi đã hoàn thành bài tập trước khi xem ti vi).

Phủ định

S + had not + VpII

I hadn’t eaten until my parents went home. (Tôi vẫn chưa ăn cho đến khi bố mẹ tôi về).

Nghi vấn

Had + S + VpII? 

Yes, S + had

No, S + had not/ hadn’t

Had you bought some coffee by the time you went to the office? (Bạn đã mua cà phê trước lúc đến cơ quan phải không?)

WH - question

WH-word + had + S + VpII +…?

S + had + VpII +…

Which had you eaten before going to the office? (Bạn đã ăn gì trước khi đến cơ quan?)

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành:

1. Diễn tả hành động, sự việc đã xảy ra và kết thúc trước 1 hành động, sự việc khác trong quá khứ.

VD: I had done my homework before I watched TV. 

(Tôi đã hoàn thành bài tập trước khi xem ti vi).

2. Diễn tả 1 hành động, sự việc xảy ra và kéo dài đến 1 thời điểm nhất định trong quá khứ.

VD: I hadn’t eaten until my parents went home. 

(Tôi vẫn chưa ăn cho đến khi bố mẹ tôi về).

3. Diễn tả một hành động, sự việc xảy ra trước 1 thời điểm nhất định trong quá khứ.

VD: I had waited for him by dinner time. 

Tôi vẫn đợi anh ấy cho đến bữa tối.

4. Diễn tả 1 hành động hoặc sự kiện xảy ra như một sự chuẩn bị, tiền đề cho 1 hành động khác.

VD: I had reviewed grammar and exercises before my English exam.

(Tôi đã ôn ngữ pháp và bài tập trước bài kiểm tra tiếng anh).

5. Nói về sự thất vọng về sự việc nào đó trong quá khứ

I wished I had told the truth to her.

(Tôi ước là tôi đã nói sự thật cho cô ấy).

6. Ứng dụng trong câu điều kiện loại 3 diễn tả điều kiện không có thực trong quá khứ.

VD: If he had had breakfast, he would have been hungry and tired.

(Nếu anh ta ăn sáng thì anh ta đã không bị đói và mệt).

Dấu hiệu nhận biết

Thì quá khứ hoàn thành có thể nhận biết dễ dàng qua các trạng từ:

  • Until then: cho đến khi, đến lúc nào đó

  • By the time: vào lúc, trước lúc nào đó

  • Prior to that time

  • Before: trước khi

  • After: sau khi

  • When by: khi nào, vào lúc

  • By the end of: vào cuối lúc nào

  • By the end of + time in the past …: vào cuối + 1 thời điểm trong quá khứ

Tổng hợp 100+ câu bài tập thì quá khứ hoàn thành có đáp án

Ở phần này, các bạn hãy cùng Monkey thử sức với các dạng bài tập từ dễ đến khó để nắm chắc, hiểu rõ kiến thức hơn.

Thì quá khứ hoàn thành: Bài tập cơ bản (Beginner)

Bài 1: Chọn từ gợi ý thích hợp và cho dạng đúng để hoàn thành câu

cut

drink

snow

leave

read

make

ride

have

phone

wash

Before they arrived…

1. My dad _____________ the grass.

2. I _____________ the car.

3. ____________ her bike?

4. The train ___________ already.

5. Sam ____________ us.

6. ________________ a lot?

7. We ____________ lunch.

8. It _____________ some water.

9. He ______________ a ghost story.

10. _____________ her bed?

Bài 2: Hoàn thành câu cho đúng

What had they done?

1. We (eat) a salad

2. Ann (not/ paint) the fence.

3. (your sister/ go) out?

4. She (not/ water) the plants.

5. The cat (disappear).

6. (it/ rain) that morning?

7. (I/not) close the door.

8. Why (he/ put) on a tie?

9. They (finish) their work.

10. What (he/ invent)?

Bài 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. When I arrived at the cinema, the film (start).

2. She (live) in China before she went to Thailand.

3. After they (eat) the shellfish, they began to feel sick.

4. If you (listen) to me, you would have got the job.

5. Julie didn't arrive until after I (leave).

6. When we (finish) dinner, we went out.

7. The garden was dead because it (be) dry all summer.

8. He (meet) her somewhere before.

9. We were late for the plane because we (forget) our passports.

10. She told me she (study) a lot before the exam.

11. The grass was yellow because it (not/rain) all summer.

12. The lights went off because we (not/pay) the electricity bill.

13. The children (not/do) their homework, so they were in trouble.

14. They (not/eat) so we went to a restaurant.

15. We couldn't go into the concert because we (not/bring) our tickets.

16. She said that she (not/visit) the UK before.

17. Julie and Anne (not/meet) before the party.

18. I (not/have) breakfast when he arrived.

19. He (not/use) email before, so I showed him how to use it.

20. You (not/study) for the test, so you were very nervous.

Bài 4: Thì quá khứ hoàn thành với dạng bài tập hoàn thành câu với các từ gợi ý

1. (you/go) there before we went together?

2. (she/see) the film already?

3. Why (he/forget) about the meeting?

4. (it/be) cold all week?

5. (I/read) the book before the class?

6. When she arrived (we/eat) already?

7. Where (you/be) when I saw you?

8. (they/travel) by bullet train before?

9. (John/meet) Lucy before they worked together?

10. (you/do) your homework before I saw you?

11. Where (she/work)?

12. (I/pay) the bill before we left?

13. (we/visit) my parents already that winter?

14. When you called, (they/eat) dinner?

15. How (he/manage) to fix the cooker?

16. (my sister/be) sick for a long time?

17. How much (she/study) before the exam?

18. What (you/cook) for dinner that night?

19. When (they/arrive)?

20. How many coffees (she/drink) before the interview?

Bài 5: Hoàn thành câu 

1. _______________ before you came? (Mary / arrive)

2. _______________ your homework before you left for your training session? (you / do)

3. _______________ the rules by the time they needed to take their test? (the students / understand)

4. _______________ you his laptop by the time he went to bed? (your friend / give)

5. _______________ the cat before she started to cook dinner? (Lisa / feed)

6. _______________ you how to do that exercise before you actually started doing it? (your teacher / show)

7. _______________ that car right before we went on vacation last summer? (you / buy)

8. _______________ the floor before he mopped it? (Peter / sweep)

9. _______________ before you went home from the party? (the rain / start)

10. _______________ bored before the end of the film? (Matthew / get)

11. _______________ her room by the time the guests arrived? (Susan / decorate)

12. _______________ three gold medals in gymnastics before he became a well-known dancer? (Edward / win)

13. _______________ to bed before her parents came back home from work? (Veronica / go)

14. _______________ her report before the end of the second term? (Joanna / make)

15. _______________ to take up karate before she sprained her ankle? (Clair / decide)

Bài tập tiếng anh thì quá khứ hoàn thành (Intermediate + Advanced)

Bài 6: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành

1. By the time we ____, everyone had left.

A. arrived               B. had arrived

2. I _____ a long time ago.

A. finished               B. had finished               C. Either could be used here.

3. By that time, everybody ____ exhausted.

A. was               B. had been               C. Either could be used here.

4. She told me she ____ it ages ago.

A. did               B. had done               C. Either could be used here.

5. I ____ of it until you mentioned it.

A. didn't hear               B. hadn't heard

6. I ____ enough time to finish the exam.

A. didn't have               B. hadn't had               C. Either could be used here.

7. If I ____, I'd have helped.

A. knew               B. had known               C. Either could be used here.

8. if I ____, I'd tell you.

A. knew               B. had known               C. Either could be used here.

9. No sooner ____ than I realized what was going on.

A. did I arrive               B. had I arrived               C. Either could be used here.

10. Until last month, I _____ it before.

A. didn't try               B. hadn't tried

Bài 7: Thì quá khứ hoàn thành bài tập cho dạng đúng của động từ

1. After they (see) the Tower, they (go) to Westminster Abbey.

2. He (ask) me which animals I (see) in Africa.

3. After Columbus (discover) America, he (return) to Spain.

4. Before they (move) to Liverpool, they (sell) everything.

5. After he (work) very hard, he (fall) ill.

6. She (open) the box after she (find) the key.

7. They (go) to a restaurant after they (sail).

8. Before they (start) the party, they (invite) some friends.

9. After she (wash) the curtains, she (clean) the windows.

10. They (go) for a sightseeing tour after the bus (arrive).

11. Before he (mow) the lawn, he (pick) some roses.

12. After he (finish) school, he (work) for a magazine.

13. They (drink) a cup of tea after they (finish) lunch.

14. He (ask) me for her telephone number before he (phone) her.

15. My sister (eat) all the chocolate before my parents (come) home.

Bài tập tiếng Anh thì quá khứ hoàn thành dạng trắc nghiệm “mix” cơ bản và nâng cao

1. We ________ finished eating dinner.

A. had not               B. not had               C. 'd had not

2. Had they _____ to her before?

A. spoke               B. spoken               C. spoked

3. You _____ not left yet.

A. would               B.  'd               C. would had

4. I had never _____ her before.

A. see               B. saw               C. seen

5. We arrived at 8:05, but the train _____ already left.

A. has               B. have               C. had

6. Sarah thought she ________ to that zoo before.

A. has been               B. had be               C. had been

7. Nobody explained why the project had ________ on time.

A. n't been completed               B. not completed               C. n't complete

8. He _____ us the item had been shipped.

A. told               B. say               C. asked

9. Dad explained ________ his job due to stress.

A. why he quitted               B. that he had quit               C. that he'd quite

10. Where _____ the security guard gone?

A. had               B. have               C. did

11. I couldn’t see the teacher because he ____________ before I arrived the school.

A. had left               B. has left               C. left               D. was leaving

12. He was very tired because he ____________ the bags upstairs.

A. have carried               B. had carried               C. carried               D. has carried

13. I was starving when I arrived home. I ____________ anything for two days.

A. didn’t eat               B. wasn’t eaten               C. hadn’t eaten               D. haven’t eaten

14. He asked me to give his book back but I ____________ it.

A. have lost               B. had lost               C. was lost               D. lost

15. The boy knocked the door. There was nobody inside. His mother ____________ yet.

A. hasn’t returned               B. haven’t returned

C. hadn’t returned               D. didn’t return

16. The sun was shining and the birds were singing when she got out. What a lovely day, she said to herself. She looked at her car but it was not there. Somebody ____________ it.

A. has stolen               B. have stolen               C. had stolen               D. stole

17. She answered all of the questions in the exam because she ____________ very well.

A. was studied                        B. had studied               

C. has been studied               D. have studied

18. It was sunny but very cold. The snow ____________ yet.

A. hadn’t completely melted               B. hasn’t completely melted

C. haven’t completely melted               D. wasn’t completely melted

19. Clara looked out the window. The pavement was wet. It ____________ at night.

A. has rained               B. have been rained

C. have rained             D. had rained

20. He couldn’t believe his eyes! His father _____________ him a new laptop as a birthday gift.

A. bought               B. has bought               C. had bought               D. was bought

21. I was very late. When I arrived, the conference _____.

A. was already starting               B. started               C. had already started

22. When he heard the police knocking on the door, he ____ under the bed.

A. hid               B. had hiden               C. was hiding

23. The police arrested him because he _____ a gun.

A. carried               B. was carrying               C. had carried

24. When they arrived at the police station, he said that he _____ anything wrong.

A. didn't do               B. wasn't doing               C. hadn't done

25. When he said that he loved me, I knew that he _____.

A. lied               B. was lying               C. had lied

26. I looked at him and I knew he _____ in a fight, because he had a black eye.

A. was               B. was being               C. had been

27. He pulled out a gun and everybody _____ away.

A. ran               B. was running               C. had run

28. When I was a child, we _____ anywhere at weekends; it was boring.

A. never went               B. were never going               C. had never gone

29. When he retired he _____ in the company for more than 50 years.

A. was               B. was being               C. had been

30. I _____ to the road and we crashed.

A. didn't pay attention               B. wasn't paying attention               C. hadn't paid attention

Học tiếng Anh là cả một quá trình dài đòi hỏi sự cố gắng của chính người học cùng công cụ hỗ trợ học tập hữu ích. Với đối tượng trẻ em, Monkey phát triển 2 ứng dụng học tiếng Anh là Monkey Junior và Monkey Stories với ưu thế:

Chỉ 10 phút học tiếng Anh mỗi ngày với Monkey Junior, trẻ có thể tích lũy khoảng 1.000 từ vựng tiếng Anh mỗi năm. (Ảnh: Monkey)

  • Monkey Junior: Là ứng dụng học tiếng Anh dành cho trẻ mới bắt đầu 0-10 tuổi, tập trung xây dựng nền tảng từ vựng vững chắc. Công nghệ AI trong app giúp trẻ phát âm chuẩn Anh - Mỹ ngay từ đầu. Truy cập ngay TẠI ĐÂY để tìm hiểu rõ hơn về Monkey Junior. 
  • Monkey Stories: Ứng dụng giúp các bạn học viên rèn cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, thực hiện mục tiêu giỏi tiếng Anh trước tuổi lên 10 với kho truyện tranh tương tác, sách nói đồ sộ và chương trình học Phonics bài bản. Truy cập ngay TẠI ĐÂY để tìm hiểu chi tiết về Monkey Stories và đăng ký học thử. 

Đáp án bài tập thì quá khứ hoàn thành

Bài 1:

1. had cut

2. hadn’t washed

3. Had she ridden

4. had left

5. hadn’t phoned

6. Had it snowed

7. hadn't had

8. had drunk

9. had read

10. Had she made

Bài 2:

1. We had eaten a salad.

2. Ann hadn’t painted the fence.

3. Had your sister gone out?

4. She hadn’t watered the plants.

5. The cat had disappeared.

6. Had it rained that morning?

7. I hadn’t closed the door.

8. Why had he put on the tie?

9. They had finished their work.

10. What had he invented?

Bài 3:

1. had started

2. had lived

3. had eaten

4. had listened

5. had left

6. had finished

7. had been

8. had met

9. had forgotten

10. had study

11. hadn’t rained

12. hadn’t paid

13. hadn’t done

14. hadn’t eaten

15. hadn't brought

16. hadn't visited

17. hadn't met

18. hadn't had

19. hadn't used

20. hadn't studied

Bài 4:

1. Had you gone

2. Had she seen

3. had he forgotten

4. Had it been

5. Had I read

6. had we eaten

7. had you been

8. Had they traveled

9. Had John met

10. Had you done

11. had she worked

12. Had I paid

13. Had we visited

14. had they eaten

15. had he managed

16. Had my sister been

17. had she studied

18. had you cooked

19. had they arrived

20. had she drunk

 

Bài 5:

1. Had Mary arrived

2. Had you done

3. Had the students understood

4. Had your friend given

5. Had Lisa fed

6. Had your teacher shown

7. Had you bought

8. Had Peter swept

9. Had the rain started

10. Had Matthew got

11. Had Susan decorated

12. Had Edward won

13. Had Veronica gone

14. Had Joanna made

15. Had Clair decided

Bài 6:

1. A

2. C

3. A

4. C

5. B

6. A

7. A

8. B

9. B

10. B

Bài 7:

1. had seen - went

2. asked - had seen

3. had discovered - returned

4. moved - had sold

5. had worked - fell

6. opened - had found

7. went - had sailed

8. stared - had invited

9. had washed - cleaned

10. went - had arrived

11. mowed - had picked

12. had finished - worked

13. drank - had finished

14. had asked - phoned

15. had eaten - came

 

Bài tập trắc nghiệm

1. A

2. B

3. B

4. C

5. C

6. C

7. A

8. A

9. B

10. A

11. A

12. B

13. C

14. B

15. C

16. C

17. B

18. A

19. D

20. C

21. C

22. A

23. B

24. C

25. B

26. C

27. A

28. A

29. C

30. B

Ngữ pháp và bài tập thì quá khứ hoàn thành là phần kiến thức tương đối khó so với các thì đơn và tiếp diễn. Do đó, các bạn hãy ôn tập và thực hành thật chăm chỉ cùng Monkey để tiến bộ hơn mỗi ngày nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Bạn đang quan tâm đến các kiến thức nuôi dạy con đúng cách và hiệu quả?

Nhận tư vấn Monkey