[HOW TO] Cách dùng và ví dụ thì hiện tại hoàn thành với yet và already
Học tiếng anh

[HOW TO] Cách dùng và ví dụ thì hiện tại hoàn thành với yet và already

Phương Đặng
Phương Đặng

21/05/20223 phút đọc

Mục lục bài viết

Cùng với for - since, yet và already cũng là 2 giới từ được sử dụng thường xuyên trong các thì hoàn thành, bao gồm cả hiện tại và quá khứ. Trong bài học này, Monkey và các bạn sẽ tìm hiểu về thì hiện tại hoàn thành với yet và already.

Định nghĩa: Yet và already là gì?

Trước hết, để hiểu và ghi nhớ cách sử dụng, bạn cần nắm được ý nghĩa của 2 giới từ này.

Yet: vẫn chưa, chưa từng (làm gì)

Already: vừa mới, vừa xong, đã … rồi.

Qua nghĩa của 2 giới từ, bạn học có thể nhận thấy sự khác biệt khi "already” được sử dụng để nói về 1 hành động, sự việc đã xảy ra, đã làm xong rồi và “yet" lại đề cập về 1 sự việc chưa xảy ra hoặc hành động chưa từng làm bao giờ. Chi tiết cấu trúc và cách dùng sẽ được đề cập ở phần tiếp theo.

Hướng dẫn phân biệt thì hiện tại hoàn thành với yet và already

  • Thì hiện tại hoàn thành với ALREADY

Cấu trúc: S + have/has + already + PII

Vị trí của already: Đứng sau trợ động từ và trước phân từ 2 trong câu.

Cách dùng: Already được dùng để diễn tả 1 hành động, sự việc kết thúc sớm hơn dự kiến. Tính đến thời điểm người nói đề cập là xong hoàn toàn.

Ví dụ: I have already eaten. (Tôi vừa ăn xong rồi).

He has already done homework. (Anh ấy đã làm xong bài tập rồi).

  • Thì hiện tại hoàn thành với YET

Cấu trúc: S + have/has + not + PII + yet

Vị trí của yet: Đứng cuối câu, sau phân từ 2 hoặc tân ngữ.

Cách dùng: Yet được sử dụng trong câu phủ định và nghi vấn để diễn tả 1 hành động, sự việc sẽ xảy ra. Trước đây, sự kiện này chưa từng xảy ra lần nào.

Ví dụ:

We haven’t received an email from the CEO yet. 

(Chúng tôi chưa từng nhận được email của giám đốc)

Has your English course started yet? 

(Khóa học Tiếng anh của bạn đã bắt đầu chưa?)

  • Phân biệt YET và ALREADY như thế nào?

Tiêu chí

Already

Yet

Loại câu

Khẳng định

Phủ định, nghi vấn

Tính chất hoàn thành 

của sự việc

sự việc đã hoàn thành xong

đề cập đến 1 sự việc chưa từng diễn ra và hy vọng nó sẽ xảy ra.

Vị trí trong câu

giữa câu

cuối câu

Xem thêm: Phân biệt cách dùng sử dụng thì hiện tại hoàn thành since - for

Bài tập về thì hiện tại hoàn thành với yet và already

Bài 1: Hoàn thành câu với các từ gợi ý trong ngoặc

1. I ________________________. (+/already/to listen to music)

2. I ________________________. (-/not/to go swimming/yet)

3. I ________________________. (+/already/to take some photos)

4. I ________________________. (+/already/to help Jane in the kitchen)

5. I ________________________. (+/already/to play my guitar)

6. I ________________________. (+/already/to go out with my friends)

7. I ________________________. (-/not/to wash my shirts/yet)

8. I ________________________. (+/already/to make my bed)

9. I ________________________. (+/already/to do the washing-up)

10. I ________________________. (-/not/to speak to my math teacher/yet)

Bài 2: Hoàn thành câu

Ví dụ: finished/ have/ my science project/ just/ I

=> I have just finished my science project.

1. hasn't/ yet/ spoken/ to him/ she

2. finished/ have/ the task/ we/ already

3. just/ have/ him/ I/ seen

4. his car/ hasn't/ he/ yet/ fixed

5. they/ come/ back/ just/ have

6. a cup of coffee/ already/ Kate/ drunk/ has

7. you /played/ just /have/ tennis

8. passed/ I/ yet/ haven't/ the exam

9. she/ left/ has/ already/ for/ work

10. have/ my parents/ parked/ just

Bài 3: Điền giới từ already, yet, since, for, just thích hợp vào chỗ trống.

1. A: I have __________ seen this movie twice. I like it.

B: Yes, they say it's an interesting story, but I haven't seen it _________ .

2. A: I haven't seen John _________Sunday. He just disappeared.

B: I have ________ met him at the hospital. I was there a few moments ago. He hasn't been feeling well __________ the farewell party we had on Saturday.

3. Alan and Pamella have been married _________ twelve years.

4. They have lived in the same house _________ they got married.

5. I haven't told anyone _________ about my decision. Please, keep it secret.

6. I am worried about my son. He hasn't come home ________ .

7. My brother bought a house last month, but he hasn't renovated it _________ .

Đáp án bài tập:

Bài 1:

1. I have already listened to music.

2. I have not gone swimming yet.

3. I have already taken some photos.

4. I have already helped Jane in the kitchen.

5. I have already played my guitar.

6. I have already gone out with my friends.

7. I have not washed my shirts yet.

8. I have already made my bed.

9. I have already done the washing-up.

10. I have not spoken to my math teacher yet.

Bài 2:

1. She hasn't spoken to him yet.

2. We have already finished the task.

3. I have just seen him.

4. He hasn't fixed his car yet.

5. They have just come back.

6. Kate has already drunk a cup of coffee.

7. You have just played tennis.

8. I haven't passed the exam yet.

9. She has already left for work.

10. My parents have just parked.

Bài 3: 

1. already - yet

2. since - just - since

3. for

4. since

5. yet

6. yet

7. yet

Tổng hợp kiến thức về thì hiện tại hoàn thành với yet và already trên đây sẽ giúp bạn hiểu và phân biệt rõ cách dùng 2 giới từ này. Quan trọng nhất, các bạn sẽ tránh được sự nhầm lẫn khi làm bài tập về các thì hoàn thành. Hãy đọc kĩ ngữ pháp và luyện tập thường xuyên với Monkey nhé!

Phương Đặng
Phương Đặng

Tôi là Phương - Biên tập viên Content Marketing hơn 3 năm kinh nghiệm đa dạng lĩnh vực.

Bài viết liên quan

Bạn đang quan tâm đến các kiến thức nuôi dạy con đúng cách và hiệu quả?

Nhận tư vấn Monkey